بی علاقه به همه چیز

مثل گوی معلق در فضا
بی علاقه به همه چیز

شازده کوچولو پرسید: پس آدم ها کجا هستند؟
در صحرا آدم احساس تنهایی میکند...
مار گفت: با آدم ها هم احساس تنهایی میکنی...

نویسندگان
مطلبی در شهریور ۱۳۹۶ ثبت نشده است